Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o naborze na staż ekonomiczny

dla absolwentów studiów ekonomicznych wyższych (o kierunkach: rachunkowość, finanse, controlling, audyt, doradztwo podatkowe) oraz absolwentów średnich szkół ekonomicznych (w zawodzie – technik: rachunkowości, ekonomista) w jednostkach podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie oraz biurze RDLP w Krakowie na rok 2022/2023.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie stosownie do:

  • Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych oraz,
  • Zarządzenia nr 29 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie przyjmowania na staż absolwentów szkół ekonomicznych na terenie RDLP w Krakowie,

ogłasza nabór na 12 miesięczny płatny staż, skierowany do absolwentów:

wyższych studiów ekonomicznych o kierunkach: rachunkowość, finanse, controlling, audyt, doradztwo podatkowe oraz,
średnich szkół ekonomicznych kształcących w zawodzie – technik: rachunkowości, ekonomista;
w łącznej ilości 14 osób, w tym po 1 osobie w nadleśnictwach: Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Gorlice, Gromnik, Krościenko, Limanowa, Łosie, Miechów, Myślenice, Nawojowa, Nowy Targ, Piwniczna, Stary Sącz oraz 1 osoba w biurze RDLP w Krakowie.

Kandydaci spełniający powyżej wymienione wymogi, starający się o przyjęcie w 2022 roku na staż ekonomiczny, składają do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie następujące dokumenty:

  • podanie do Dyrektora RDLP w Krakowie z własnoręcznym podpisem o przyjęcie na staż (wraz z podaniem adresu korespondencyjnego, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail oraz propozycji jednostek LP do odbycia stażu), sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia,
  • oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia,
  • kopię dyplomu ukończenia odpowiednio studiów/technikum* lub zaświadczenie o ich ukończeniu.

UWAGA: podanie należy napisać na komputerze i opatrzyć je własnoręcznym podpisem; jeżeli podanie musi być napisane odręcznie, należy napisać je starannym, czytelnym pismem.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 grudnia 2021 roku (liczy się data wpływu oferty do RDLP):

  • drogą elektroniczną – przesłaną na adres e-mail: rdlp@krakow.lasy.gov.pl podając w temacie wiadomości „STAŻ EKONOMICZNY”, lub;
  • listownie (pocztą tradycyjną), przesłaną na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Al. Juliusza Słowackiego 17a, 31-159 Kraków, z dopiskiem „STAŻ EKONOMICZNY”.

Na żądanie RDLP w Krakowie absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności ze złożonymi dokumentami.

W przypadku zgłoszenia się powyżej wymienionych absolwentów w ilości przekraczającej limit wolnych miejsc, RDLP w Krakowie zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowego egzaminu kwalifikującego na staż.

Informacja o terminie i formie ewentualnego egzaminu kwalifikującego na staż zostanie podana WYŁĄCZNIE na stronie internetowej RDLP w Krakowie (https://www.krakow.lasy.gov.pl/) – bezpośrednio po weryfikacji złożonych dokumentów.

Wyniki egzaminu zostaną przekazane w korespondencji indywidualnej drogą elektroniczną.

Uwaga: Absolwentem w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 r., z póz. zmian. jest osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmie pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) lub urlopu wychowawczego, długotrwałą chorobą, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata.

Oznacza to, że datą wiążącą jest data widniejąca na dyplomie ukończenia studiów wyższych/szkoły średniej.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjmowania absolwentów na staż można zasięgnąć bezpośrednio w RDLP w Krakowie w Wydziale Organizacji i Kadr.

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem rekrutacyjnym.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie z siedzibą przy Al. Juliusza Słowackiego 17A, 31-159 Kraków. Może się Pani/Pan z nią skontaktować drogą elektroniczną na adres
e-mail rdlp@krakow.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem +48 12 63 05 200 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.
z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pomocą adresu
e-mail: iod@comp-net.pl, lub przesłać korespondencję na adres administratora danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 221 Kodeksu pracy tj. Dz.U. 2020, poz. 1320 z późn. zm.). Obowiązek prawny ciążący na administratorze wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U.2020, poz. 1320 z późn. zm.).

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być nadleśnictwa podległe RDLP w Krakowie: http://www.krakow.lasy.gov.pl/nadlesnictwa
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie ciążącego na administratorze prawnego obowiązku – Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Kodeks pracy (Dz.U. 2020, poz. 1320 z późn. zm.), związanym z udziałem w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych jest niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana  dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

-  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony   Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.