Wydawca treści Wydawca treści

Lasy niepaństwowe

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o lasach nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje Starosta.

Nadleśnictwo sporządza plany zalesienia na potrzeby programu „Zalesienia gruntów rolnych i innych niż rolne" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.