Wydawca treści Wydawca treści

Inwentaryzacja zwierzyny 2019

Nadleśnictwo Dabrowa Tarnowska informuje że zgodnie z art 8a znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (Dz.U. 1995 Nr 147 poz. 713), inwentaryzacja zwierzyny jest sporządzana przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich w terminie do dnia 10 marca każdego roku.

Termin tegorocznej inwentaryzacji zwierzyny dla  III  rejonu  hodowlanego  został wyznaczony na 9 marca 2019 roku.

W sporządzaniu inwentaryzacji zwierzyny mogą brać udział właściwi nadleśniczowie PGL LP oraz przedstawiciel właściwej izby rolniczej. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściwych nadleśniczych PGL LP oraz właściwą izbę rolniczą o miejscu i terminie sporządzenia inwentaryzacji zwierzyny. Niestawiennictwo przedstawiciela właściwej izby rolniczej nie wstrzymuje sporządzenia inwentaryzacji. Trafna ocena liczebności, zagęszczenia i struktury populacji danych gatunków zwierzyny łownej jest podstawą do prowadzenia właściwej gospodarki łowieckiej na podstawie sporządzonego rocznego planu łowieckiego.


Gospodarka łowiecka

W zasięgu działania Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska gospodarkę łowiecką prowadzą 23 koła łowieckie w 23 obwodach polnych oraz w 1 obwodzie leśnym, którą Nadleśnictwo nadzoruje.

Nadleśnictwo prowadzi gospodarkę łowiecką w obwodzie łowieckim leśnym nr 86 (OHZ Wierzchosławice).
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska. Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 maja 1997 r. Dz.U.nr 53 poz. 344 oraz późniejszymi ustaleniami na terenie działania Nadleśnictwa działają 2 rejony hodowlane: nr II dla jelenia, sarny, dzika, zwierzyny drobnej, oraz nr III dla zwierzyny drobnej, sarny, nielicznie dzika i jelenia.
W skład II rejonu hodowlanego z terenu Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska wchodzi 9 obwodów łowieckich (w tym 2 obwody leśne) a III rejonu hodowlanego 16 obwodów łowieckich polnych). Kierownikiem II rejonu hodowlanego jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Niepołomice a kierownikiem III rejonu hodowlanego jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska.
Powierzchnia całkowita obwodów łowieckich w rejonie II wynosi 43 310 ha (w tym 5 512 ha lasów) a w rejonie III wynosi 100 083 ha, w tym 11 129 ha lasów.
Powierzchnia całkowita obwodu łowieckiego nr 86 (OHZ Wierzchosławice) wynosi 10 075 ha, w tym 6 084 ha lasów.
Stan liczebny zwierzyny grubej na 10.03.2012 r. przedstawia się następująco:

 

  Rejon II Rejon III OHZ
Jeleń byk 60 38 37
Jeleń łania 78 35 48
Sarna kozioł 535 693 185
Sarna koza 599 795 355
Dzik 247 245 100