Wydawca treści Wydawca treści

Szacowanie szkód łowieckich

Właściciel albo posiadacz gruntu rolnego, na którym powstała szkoda łowiecka, zgłasza ją składając w postaci papierowej albo elektronicznej wniosek o szacowanie szkód łowieckich:

1) w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia;

2) w przypadku szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach:

a) poza okresem wegetacyjnym – w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem wegetacji,

b) w okresie wegetacyjnym – w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia

Wnioski dotyczące zgłoszenia szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych na terenie obwodu łowieckiego nr. 139 będącego w zarządzie Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska należy składać pocztą tradycyjną na adres Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska; 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Szarwarska 1 lub pocztą elektroniczną na adres dabrowatar@krakow.lasy.gov.pl lub damian.kosierb@krakow.lasy.gov.pl

Materiały do pobrania


Inwentaryzacja zwierzyny

Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska w oparciu o Ustawę z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, wyznacza dzień 28.02.2023 r. jako termin przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji zwierzyny, będącej podstawą do sporządzenia przez dzierżawców rocznych planów łowieckich na sezon łowiecki 2023/2024, wyniki której należy przedłożyć w Nadleśnictwie w terminie do 10.03.2023 r.

 


Inwentaryzacja zwierzyny 2022

Zgodnie z zapisami art. 8b ustawy Prawo łowieckie (tj. Dz.U. 2020 poz. 1683), który wskazuje, że w następstwie nowego podziału województwa na obwody łowieckie (Uchwała Nr XXXVI/479/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 10 marca 2021r. w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie), inwentaryzacja zwierzyny sporządzana jest w terminie 15 dni od dnia wydzierżawienia albo przekazania obwodu łowieckiego w zarząd według stanu na dzień jej sporządzenia.

W związku z powyższym Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska w oparciu  o Ustawę   z dnia   13 października 1995 r. Prawo łowieckie, wyznacza dzień 02.04.2022 r. jako termin przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji zwierzyny, będącej podstawą do sporządzenia przez dzierżawców rocznych planów łowieckich na sezon łowiecki 2022/2023, wyniki której należy przedłożyć w Nadleśnictwie w terminie do 08.04.2022 r.


Gospodarka łowiecka

W zasięgu działania Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska gospodarkę łowiecką prowadzą 23 koła łowieckie w 23 obwodach polnych oraz w 1 obwodzie leśnym, którą Nadleśnictwo nadzoruje.

Nadleśnictwo prowadzi gospodarkę łowiecką w obwodzie łowieckim leśnym nr 86 (OHZ Wierzchosławice).
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska. Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 maja 1997 r. Dz.U.nr 53 poz. 344 oraz późniejszymi ustaleniami na terenie działania Nadleśnictwa działają 2 rejony hodowlane: nr II dla jelenia, sarny, dzika, zwierzyny drobnej, oraz nr III dla zwierzyny drobnej, sarny, nielicznie dzika i jelenia.
W skład II rejonu hodowlanego z terenu Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska wchodzi 9 obwodów łowieckich (w tym 2 obwody leśne) a III rejonu hodowlanego 16 obwodów łowieckich polnych). Kierownikiem II rejonu hodowlanego jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Niepołomice a kierownikiem III rejonu hodowlanego jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska.
Powierzchnia całkowita obwodów łowieckich w rejonie II wynosi 43 310 ha (w tym 5 512 ha lasów) a w rejonie III wynosi 100 083 ha, w tym 11 129 ha lasów.
Powierzchnia całkowita obwodu łowieckiego nr 86 (OHZ Wierzchosławice) wynosi 10 075 ha, w tym 6 084 ha lasów.
Stan liczebny zwierzyny grubej na 10.03.2012 r. przedstawia się następująco:

 

  Rejon II Rejon III OHZ
Jeleń byk 60 38 37
Jeleń łania 78 35 48
Sarna kozioł 535 693 185
Sarna koza 599 795 355
Dzik 247 245 100