Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Na terenie nadleśnictwa znajdują się 4 obszary chronionego krajobrazu zatwierdzone Rozporządzeniem wojewody tarnowskiego nr 23/96 z dn. 28 sierpnia 1996r.(Dz.U. nr 10 z dn. 6 września 1996r.).

Tereny te są cenne  pod względem florystycznym, a  stosunkowo niewielkie przekształcenie środowiska tych  terenów sprzyjają  utrzymaniu bioróżnorodności tego obszaru. Na obszarach chronionego krajobrazu  można spotkać bogactwo rośliny i zwierząt prawnie chronionych (ochrona gat. w dalszej części referatu) . Nadzór nad obszarami sprawuje Marszałek Województwa Małopolskiego w Krakowie.
 
BRATUCICKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU o powierzchni 16492ha, położony jest na terenie nadleśnictw Brzesko i Dabrowa tarnowska z czego na terenie tutejszego nadleśnictwa 2243,48 ha. 30% obszaru zajmują lasy , gdzie dominującym zbiorowiskiem są zespoły kontynentalny bór mieszany – (Querco roboris-Pinetum )
 i Tilio-Carpinetum betuli – grąd subkontynentalny. Jest to obszar, na którym występują rośliny objęte ochroną prawną. Do najbardziej interesujących należą: szafran spiski oraz długosz królewski. Z innych roślin objętych całkowitą ochroną gatunkową można spotkać: wawrzynka wilczełyko, storczyka szerokolistnego, grążela żółtego, bluszcza pospolitego, a z gatunków objętych ochroną częściową grzybienie białe, konwalię majową i kruszynę pospolitą. Świat zwierząt reprezentują: sarna, zając szarak, jeleń, kuna leśna, borsuk, jeż i gacek wielkouch, bażant, kuropatwa, chronione gatunki kumak nizinny, rzekotka drzewna,  jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec , żmija zygzakowata, zaskroniec i wiele innych.
Trzeba zaznaczyć, że Bratucicki OchK jest cenny pod względem przyrodniczym  gdyż zachowany jest on w niewielkim stopniu przekształcenia środowiska, a to sprzyja utrzymaniu bioróżnorodności tego obszaru oraz bogactwu świata  florystycznego i faunistycznego.
RADŁOWSKO-WIERZCHOSŁAWICKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU położony jest w zachodniej części Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska, zajmuje powierzchnię  20 336ha w zarządzie Nadleśnictwa 6864,40ha. 37% obszaru porasta zwarty kompleks lasów poprzerywany miejscami przez śródleśne łąki, bagna, moczary i stawy. Dominujące zbiorowiska to kontynentalny bór mieszany – (Querco roboris-Pinetum ) i Tilio-Carpinetum betuli – grąd subkontynentalny. Można tez spotkać na mniejszej powierzchni zespoły bór sosnowy - Vaccinio myrtilli-Pinetumi, lęg olszowy Circaeo-Alnetum i Carici elongatae-Alnetum. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna z udziałem dęba szypułkowego, a domieszce: brzoza brodawkowata, olsza czarna, grab zwyczajny, jesion wyniosły, modrzew, świerk pospolity i dąb bezszypułkowy. W runie gatunki orlica pospolita, siódmaczek leśny konwalijka dwulistna. Do najbardziej interesujących roślin Radłowsko-Wierzchosławickiego OChK należy szafran spiski. Kolejnymi gatunkami zasługującymi na uwagę są rosiczka okrągłolistna i widłak torfowy. Z innych gatunków objętych całkowitą ochroną prawną występują salwinia pływająca, grążel żółty, wawrzynek wilczełyko, storczyk plamisty i szerokolistny i gnidosz rozesłany. Rośliny objęte ochroną częściową to: grzybień biały, bagno zwyczajne, konwalia majowa kalina koralowa i kruszyna pospolita 
Rozmaitość środowisk stwarza dobre warunki bytowania dla zwierząt. Spotykane gatunki reprezentujące świat fauny to: sarna, jeleń, dzik, kuna leśna, zając szarak, gacek szary, jeż i ryjówka aksamitna bocian czarny, myszołów, świergotek łąkowy, perkoz rdzawoszyi i zausznik, kormoran czarny, bąk, brodziec krwawodzioby, bażant, kuropatwa, jaszczurki zwinka i żyworodna, padalec, zaskroniec, żmija zygzakowata. traszka grzebieniasta i zwyczajna, rzekotka drzewna, ropucha. 
Radłowsko-Wierzchosławicki Obszar Chronionego Krajobrazu jest cennym pod względem florystycznym i faunistycznym, dlatego też zachowanie niewielkiego stopnia przekształcenia tego terenu sprzyja utrzymaniu jego różnorodności przyrodniczej.
 
OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU DOLINY WISŁY położony jest 
w północnej części obszaru Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska. Powierzchnia tego obszaru to 2 684ha, a  swoim zasięgiem nie obejmuje lasów i gruntów nieleśnych Nadleśnictwa. Na powierzchnię tego obszaru chronionego składają się min. „wody płynące"‖ około 27%, grunty zadrzewieniowe o charakterze zwartych krzewów 
i zarośli nadrzecznych - 31% i użytki rolne - 37 % powierzchni. Pozostała powierzchnia to lasy i tereny zabudowane. Dominujące zbiorowiska roślinne to wikliny należące do zespołu Salicetum triadro-viminalis. Są to pionierskie zbiorowiska zaroślowe wykształcające się na aluwiach rzecznych w zasięgu przeciętnego poziomu wody. Występują również zbiorowiska  łęgu wierzbowo-topolowego Salici-Populetum .
Wśród gatunków roślin spotyka się topolę biała, wierzbę kruchą i biała ale flora reprezentowana jest głównie przez roślinność szuwarową. W świecie zwierząt  dominują gatunki związane ze środowiskiem wodnym, szukające schronienia lub gniazdujące w najbliższym sąsiedztwie rzeki na łachach, wydmach, skarpach brzegów rzecznych, zaroślach wikliny itp. Większość żyjących tutaj zwierząt większość objętych jest ochroną gatunkową. Można spotkać takie gatunki jak: . gągoł krzykliwy, tracz nurogęś, mewa mała i srebrzysta. 
Opisywany obszar jest niezwykle cenny pod względem krajobrazowym, florystycznym i faunistycznym. Dolina Wisły odznacza się stosunkowo dużym stopniem naturalności zarówno krajobrazu jak i fitocenoz.
 
JASTRZABSKO – ŻDŻARSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU obejmuje południowo wschodnią część Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska. Powierzchnia tego obszaru to 28 270ha z czego na terenie jednostki 2 780,50ha -  to przede wszystkim duże kompleksy leśne stanowiące wraz z łąkami i stawami śródleśnymi trzon tego obiektu Największe powierzchnie na obszarze zajmują zespoły kontynentalny bór mieszany Querco roboris-Pinetum i Querco-Picetum oraz dąbrowa acidofilna Luzulo-Quercetum petreae i grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum różne warianty. Wzdłuż cieków wodnych, w obrębie ich teras występuje lęg olszowy Circaeo-Alnetum.. Drzewostany buduje głównie sosna zwyczajna i dąb szypułkowy z udziałem dęba bezszypułkowego i brzozy brodawkowatej. Podszyt tworzy kruszyna i jarzębina. W runie najczęściej występuje borówka czarna i orlica pospolita. Liczna jest również konwalia majowa, konwalijka dwulistna, kosmatka owłosiona i inne. Na terenie Obszaru występuje duża różnorodność gatunków fauny bytującej w biotopach leśnych, łąkowych i wodnych. Większość zwierząt żyjących na terenie obszaru jest objętych ochroną gatunkową. 
 

NAZWA

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA [ha]

POWIERZCHNIA NA TERENIE NADLEŚNICTWA [ha]

POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE

POŁOŻENIE NA TERENIE NADLEŚNICTWA

Bratucicki

Obszar Chronionego Krajobrazu

16 492

2243,48

część gminy Bochnia, Borzecin, Brzesko, Rzezawa, Szczurowa

oddz. 326-411

Radłowsko-Wierzchosławicki

Obszar Chronionego Krajobrazu

20 336

6864,40

Części gmin Borzęcin, Radłów, Szczurowa, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Wojnicz

oddz. 246-325, 412-597

Jastrząbsko-Żdżarski

Obszar Chronionego Krajobrazu

28 270

2780,50

Części gmin Czarna. Lisia Góra, Radgoszcz, Radomyśl Wielki, Skrzyszów, Tarnów, Wadowice Górne, Żyraków

oddz. 64-103, 116-169, 229-236, 171-190

Obszar Chronionego Krajobrazu

Doliny Wisły

2 684

 

Części gmin: Bolesław, Gręboszów, Mędrzychów, Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice

poza gruntami Nadleśnictwa